home

«ВЕСТИ» kab

24.11.2022 | 18:10
- Лъэпкъ проект «Щэнхабзэм» ипкъ итк1э республикэм щэнхабзэ объектхэр къагъэщ1эрэщ1эж. - «Гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Шэджэм куейм лъэмыжитху зыхуей щыхуагъазэ. - 1уащхьэмахуэм куейм щ1алэгъуалэ форум щек1уэк1ащ. - Анэ капиталыр сабий и егъэджэныгъэм бгъак1уэ зэрыхъурэ республикэм 428-м къагъэсэбэпащ.