home

«ВЕСТИ» kab

14.01.2022 | 13:10
- КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек оперштабым и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ. - КъБ-м и Праламентым гъатхэ сессиям и япэ зэ1ущ1эр иригъэк1уэк1ащ. - Пщэдей щыщ1эдзауэ Налшык –Къэзан рейсыщ1э къызэ1уах.