home

«ВЕСТИ» kab

20.05.2022 | 13:10
- КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек республикэм ик1а делегацэм и пашэу Татэрстэным щек1уэк1 «Урысеймрэ Ислъам дуней»  е 13 нэ, дунейпсо экономикэ саммит ек1уэк1ынум хэтхэщ. - Адыгэм я щыгъуэ щ1эж махуэщ. - 1уащхьэмахуэ курортым адэк1и зрагъэужьынущ. Илъэс благъэхэм абы трагъэк1уэдэн я гугъэщ сом милард 15м щ1игъу. - Бэхъсэн  куейм гъатхэ-губгъуэ лэжьыгъэхэр и к1эм нагъэс, дегъащ1э район администрацэм. - КъБ-м  «Кинокавказ 2022» е 3-нэ Кавказ Ищхъэрэ щ1алэгъуалэ кинофестиваль щок1уэк1. - КъБ-м 1эщ гъэхъуным елэжь хозяйствэхэм мы гъэм къэрал дэ1эпыкъуныгъэу сом мелуани 178-рэ ягъуэтынущ.