home

«ВЕСТИ» kab

26.05.2023 | 13:10
  • Ахъуэхъу Таймураз къалэдэсхэм я упщ1эхэм жэуап яритащ.
  • Май куейм ФАП щаухуэ.
  • Театрхэм грант иратащ.
  • Мэзкуу щек1уэк1ыну тхылъ жармык1эм ди щ1ыналъэм теухуа тхылъхэр къыщагъэлъэгъуэнущ.