home

«ВЕСТИ» kab

17.03.2023 | 18:10
- Социальнэ туризмым Налшыч щытепсэлъыхьащ. - Шэджэм-Булунгу гъуэгум йолэжь. - Сабий куэд зи1э унагъуэхэм республикэр зэрыдэ1эпыкъур. - Уэртэн Руслан и ехъул1эныгъэ.