home

«ВЕСТИ» kab

02.12.2022 | 15:10
     - КъБ-м  и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек Урысейпсо экологие операторым и генеральнэ унафэщ1 Буцаев Дмитрий 1ущ1ащ.
  • КъБ-м егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмк1э и министр Езауэ Анзор Бахъсэн Бахъсэн щы1э школит1ым и ремонт лэжьыгъэхэр зэрек1уэк1ыр зригъэлъэгъуащ.
- Гъуазджэхэмк1э Кавказ Ищхъэрэ къэрал Институтым декабрым и 3-м къыщызэ1уахынущ хэлъэт зи1эхэм щадэлэжьэну «Арт-идея» зи ф1эщыгъэ центр.