home

«ВЕСТИ» balk

14.01.2022 | 15:15
- Республиканы парламентини президиумунда 2022-чи жылда биринчи жыйылыуу ётгенди. - Къырал Думаны депутаты Виктория Родина Прохладный шахарны депутатларыны къаууму бла къарыусуз жашагъан юйюрлеге аш-азыкъ керекле элтгенди. -Короновирус болум -Жер-жерледен билдириуле