home

«ВЕСТИ» balk

14.01.2022 | 13:15
- Казбек Коков журналистлени профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды - Къабарты-Малкъар республикада Битеуроссей шол олимпиаданы регион уруму башланнганды. - 2021-чи жылда «Россейни сууу» деген экология акцияны эсеплери чыгъарылгъанды -Жер-жерледен билдириуле