home

«ВЕСТИ» balk

14.01.2022 | 11:35
- Казбек Коков оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды - Къабарты-Малкъар республикада Битеуроссей шол олимпиаданы регион уруму башланнганды. - - 2021-чи жылда «Россейни сууу» деген экология акцияны эсеплери чыгъарылгъанды -Жер-жерледен билдириуле