home

«ВЕСТИ» balk

20.05.2022 | 11:35
  - Тамбла, 21-чи май Кавказ урушну кезиуюнде ёлгенлени эскериу кюндю. - Россельхознадзор тыш къыралладан келген продукцияны дайымда тинтгенлей турады. - Чегем районну больницасында жангыртыу ишле барадыла. -  Жер-жерледен билдириуле.