home

«ВЕСТИ» balk

26.05.2023 | 18:15
- КъМ-ны башчысы театр искуство бёлюмде грантланы тохташдырыуну юсюнден указгъа къол салгъанды. -Кавказ.РФ компания Элбрус курортда ж жалгъан къар чачдыргъан системаланы орнатыу жаны бла мадарла этеди. -Октябрьский элде фельдшер-акушер пункт ишлерикдиле. - Жер-жерледен билдириуле.