home

«ВЕСТИ» balk

17.03.2023 | 18:15
- Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда социальный туризм бла байламлы соруулагъа къаралгъанды. -  Спорт министерствону коллегиясыны тёрели жыйылыуу баргъанды. - Басханны 2-чи номерли школунда «Движение первых» деген сабий эм жаш тёлю къымылдау къуралгъанды. - Маданият жашаудан. - Жер-жерледен билдириуле.