home

«ВЕСТИ» balk

02.12.2022 | 18:15
  - Парламентини башчысы инсанланы приёмгъа алгъанды. - Тамбла белгисиз солдатны кюнюдю - Нальчикде СПИД –ге къажау илму-сынам коференция ётгенди. -  Жер-жерледен билдириуле.