home

«ВЕСТИ» balk

02.12.2022 | 15:15
- Саулукъ сакълау министирни орунбасары тюзюнлей эфирде инсанланы сорууларына жууапла бергенди - КЪМКЪУ-де лингвистика кружок ишлеп башлагъанды. - Жаш поэтлени бла жазыучуланы «Время слова»-деген ат бла чыгъармаларыны жыймдыгъы чыкъгъанды. -  Жер-жерледен билдириуле.