home

«ВЕСТИ» balk

24.11.2022 | 18:15
-Вольный Аулну поликлиникасына ремонт этилип бошала турады -Нальчикде Толстой атлы орамны бир кесегинде тротуаргъа жамауат тийре даражасын къайтаргъанды. -Миллет проектлени чеклеринде. -Жер-жерледен билдириуле