home

«ВЕСТИ» balk

24.11.2022 | 15:15
-Элбрус элни къатында федерал жолдагъы кёпюр толусунлай жангыртылгъанды. - Ноябрьни 29-да Нальчикде къырал концерт залда сакъат адамлагъа ишчи жерлени ярмаркасы боллукъду. -Эл мюлкде жетишимле аман тюйюлдюле -Спорт жашаудан