Радио КБР (26.04.2012: 16.10) kab
[audio: http://files.realmusic.ru/download/1016308/radiokbr_news_-_radio_kbr_(26.04.2012__18.10)_kab.mp3] — КъБ-м и Парламентым и депутатхэм УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щы1э Хлопонин Александр зыхуагъэзащ республикэм и МВД-м щылажьэ ц1ыху бжыгъэр нэхъыбэ щ1ынымк1э къадэ1эпыкъуну;
— Лэжьыгъэр хъумэным и дунейпсо махуэ къэблагъэм и пэ къихуэу КъБ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмк1э министерствэм щагъэлъэп1ащ зи 1энат1эм псэ хьэлэлу пэрытхэр. (Назрэн Светланэ – ягъэлъэп1ахэм ящыщщ, Шэджэм пищепромым и инженер нэхъыщхьэ);
— Чернобыль аварием хэк1уэдахэм я фэеплъу республикэ дзэ комиссариатым деж щы1эм нобэ пэк1у щызэхэтащ. (Джэрыджэ Хьэсэн – Чернобыль къыщыхъуа радиацэм пэщ1этахэм ящыщщ);
— Республикэ сабий сымаджэщым и дохутырхэр районхэм к1уэурэ зи ныбжьыр илъэс иримыкъуа сабийхэм я узыншагъэр зыхуэдэр къапщытэ.

Поделиться: