Радио КБР (19.04.2012: 13.10) bal
[audio: http://files.realmusic.ru/download/1013579/radiokbr_news_-_radio_kbr_(19.04.2012__13.10)_bal.mp3] — Бюгюн сабий эм жаш тёлю республикалы чыгъармачылыкъны юйюнде «Нартланы алтын хазнасы» деген проектни чеклеринде фетиваль башланганды. (Акъ-Сууну 15-чи номерли орта школну устазы Кучмезланы Азиза);
— КъМР-ни урунуу эм социальный айнытыу министерствосуну келечилери, къыйын жашау болумгъа тюшген кёп сабийли юйюрлеге болушлукъ этиу жаны бла жумушлагъа аслам эс бурадыла. (КъМР-ни урунуу эм социальный айнытыу министерствосуну пресс-службасыны келечиси Наршауланы Мадина);
— Бусагъатда Правительствону юйюнде КъМР-ни башчысы Арсен Каноковну шахар,район администрацияланы оноучулыры бла кенгеши бара турады;
— Тюнене полициячыгъа чабыууллукъ этилгенди;
— КъМР-де авиямодель спортдан Россейни биринчилигине эришиуле барадыла.

Поделиться: