Радио КБР 18.10 kab — 2016.03.24 18:43
— Кавказ Ищхъэрэм щыщы1э дин зэхущытык1эхэм щытепсэлъыхь зэ1ущ1э Налшык щок1уэк1.
— УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал щ1ыналъэм щы1э Меликов Сергейрэ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрийрэ ирагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и инновацэ щ1эныгъэ центрыр. (Къардэн Тимур — КъБКъУ-м и инновацэ щ1эныгъэ центрым и лабораторием и унафэщ1).
— 2015 гъэм республикэ бюджетыр зэрагъэзэщ1ам щыхэплъэж зэ1ущ1э ек1уэк1ащ.
— Зи узыншагъэм сэкъат и1э сабийхэм щ1эныгъэ етыным теухуа зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

Поделиться: