Радио КБР (18.04.2012: 18.10) bal
[audio: http://files.realmusic.ru/download/1013515/radiokbr_news_-_radio_kbr_(18.04.2012__18.10)_bal.mp3] — Лячинкъая элни тийресинде уллу авария болгъанды;
— Къабарты-Малкъарны ич ишле органларыны ветеран организациясы къуралгъанлы 21 жыл толгъанды;
— Бюгюн Къабарты-Малкъарны профсоюзларында, уруннган адамланы ишчи жерлеринде саулукъларын сакълаугъа жораланып, семинар къуралгъанды. (Жантууланы Азинат — 27 орта школуну профсоюз комитетини таматасы);
— Къабарты-Малкъарда жауунланы хатасындан ырхыла келирге къоркъуулуду.

Поделиться: