Радио КБР (18.04.2012: 16.10) kab
[audio: http://files.realmusic.ru/download/1013318/radiokbr_news_-_radio_kbr_(18.04.2012__16.10)_kab.mp3] — УГИДД-м и пресс-1уэхущ1ап1эм хъыбар къызэритымк1э, Лэшынкъей къуажэм и гъунэгъуу НИВА автомашинэр ВАЗ 2109, УАЗ-м, жьэхэуащ, зы ц1ыху хэк1уэдащ, щым фэбжь ягъуэтауэ сымаджэщым нагъэсащ;
— Мейкъуапэ иджыблагъэ щызэхэтащ музыкэ и лъэныкъуэк1э зэчий зыбгъэдэлъ ныбжьыщ1эхэм я щ1ыналъэ зэпеуэ;
— КъБ-р радиом и ныбжьыр илъэс 85 ирокъу.!! ( Молэ Владимир- УФ-м и искусствэмк1э и щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, радиом макъамэ редактору щылажьэ);
— Нобэ радиосвязым дихьэххэм я махуэщ.

Поделиться: