Радио КБР (18.04.2012: 13.10) kab
[audio: http://files.realmusic.ru/download/1013170/radiokbr_news_-_radio_kbr_(18.04.2012__13.10)_kab.mp3] — Нобэ Налшык дэт Профсоюз Федерацэм я зэгухьэныгъэм, 1уэхущ1ап1эм 1ут лэжьак1уэхэм я узыншагъэр хъумэн зэрыхъуну щ1ык1эм техуауэ зэ1ущ1э щек1уэк1ащ. (Барокъуэ Ахьмэдщ Урысейм социальнэ страхованэмк1э и фондым, и КъБ-р къудамэм и унафэщ1ым и къалэнхэр зыгъэзащ1э);
— Урысей Федерацэм и президент Медведев Дмитрий и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ Федерал щ1ыналъэм щы1э Хлопонин Александр, щ1алэгъуалэ форум «Машыкъуэм»лэжьак1уэ гупыр хэту зэ1ущ1э ек1уэк1ам щыжи1ащ, форумым хухагъэк1а сом мелуан 110-р здэмык1уапхъэм зэрык1уэр;
— Нобэ радиосвязым дихьэххэм я махуэщ. (Уэрыщ Нургъэли — Илъэс куэдк1э радиом дэлэжьэ, КъБ-м и щ1ыхь зи1э журналист);
— МВД-м и пресс-1уэхущ1ап1эм хъыбар къызэритымк1э, Нарткъалэ, апрелым и 14-м, зэнэ зэпхъу зыук1а щ1эпхъэджащ1эр, къыщаубыдащ.

Поделиться: