Радио КБР (18.04.2012: 13.10) bal
[audio: http://files.realmusic.ru/download/1013169/radiokbr_news_-_radio_kbr_(18.04.2012__13.10)_bal.mp3] — Бюгюн КЪМ-ны профсоюзларында уруннган адамланы ишчи жерлеринде саулукъларын сакълаугъа жораланып семинар къуралгъанды;
— Бюгюн Пятигорск шахарда телерадиокомпанияланы ишин айнытыугъа жораланнган илму-практика конференция андан ары бардырылады;
— Нарткъала шахарда мурдарлыкъ иш этген эркиши тутулгъанды;
— Республикада хар онунчу аманлыкъчы иш наркотикле бла байламлыды.

Поделиться: