Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.03
— Нобэ ди къэралым щагъэлъап1э «Сэлэт мыц1ыхум» и махуэр.
— Нобэ зи узыншагъэм сэкъат и1эхэм я дунейпсо махуэщ.
— «Кавказым инвесторхэр къешэл1эным» хуэгъэза хьэрычэтыщ1эхэм я форум нобэрэ пщэдейрэ Минвод щек1уэк1ынущ.
— Афиян, акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэр зрамыгъэк1уэк1ыным, зрамыхьэл1эным теухуа 1уэхугъуэхэм кърик1уахэр зэхалъхьэжащ.

Поделиться: