Радио КБР 18.00 kab — 2019.09.30
— Еджап1э нэхъыщхьэм теухуа 1уэхугъуэхэр.
— Нобэ «Дунейр щ1алэгъуалэм я еплъык1эк1э» жыхуи1э кинофестивалыр Налшык къыщызэ1уахащ.
— «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэ фестиваль октябрым и 5-м КъБ-м и къэлащхьэм къыщызэ1уахынущ.
— Урысей псо ц1ыхубэ фронтым къыхилъхьа 1уэхугъуэхэм ящыщ зым ипкъ итк1э, КъБ-м паллиативнэ дэ1эпыкъуныгъэм зэхъуэк1ыныгъэ игъуэтынущ.
— Роспотребнадзорым и къудамэу КъБ-м щы1эм хъыбар дызэригъащ1эмк1э пыху-сыхур ц1ыхум къемыуэл1эн папщ1э прививкэхэр йок1уэк1.

Поделиться: