Радио КБР 18.00 kab — 2019.09.11
— КъБ-м и Правительствэм зэ1ущ1э щек1уэк1ащ.
— Кавказ-Ищхъэрэм и зыгъэпсэхуп1эхэм гъэмахуэ мазэхэм щы1ахэм я бжыгъэм процент 18 к1э нэхъыбэ хъуащ нагъэбэрейм елъытауэ.
— КъБ-м сентябрым и 18-20 махуэхэм нейрореабилитацэмк1э щ1эныгъэ-практикэ конференц щек1уэк1ынущ.
— КъБ-м и къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэм и фестиваль щек1уэк1ынущ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: