Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.31
— Прохладнэ-Бахъсэн-1уащхьэмахуэ автомобиль гъуэгум и 93-нэ километрым хиубыдэ 1ыхьэр щ1эуэ къызэрагъэпэщыжащ.
— Адыгэ щ1алэгъуалэмрэ студентхэмрэ я къэрал зэхуаку форум мы махуэхэм КъБ-м щок1уэк1.
— «Хэгъэгуджэгушхуэ» жыхуи1э 1уэхугъуэр мы дакъикъэхэм Налшык щок1уэк1. (Битокъу Науркъан – «Кабардинкэ» къэрал академическэ ансамблым и солист).
— 1уащхьэмахуэ лъапэ и «Кыртык» аузым къыщагъуэтащ илъэс 40-м щ1игъук1э мыл лъабжьэм щ1элъа хьэпшыпхэр.

Поделиться: