Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.19
— «Псэуп1э» лъэпкъ проектым теухуауэ.
— Тырныауз вольфрам-молибден комбинатыр къызэ1ухыным зи гуащ1э хэлъхэм я фэеплъ къыщызэ1уах 1уэхугъуэ нобэ щы1ащ.
— «Адыгэ вагъуэбэ» къэрал зэхуаку сабий сменэм ипкъ итк1э Налшык курортхэм сабий 40-м зыщагъэпсэхуащ.
— Кавказым ис лъэпкъхэм я спорт-щэнхабзэ фестивалым КъБ-рыр къыщызыгъэлъэгъуэну гупыр къыщыхах зэхьэзэхуэхэр йок1уэк1.
— Пщэдей шахматым и дунейпсо махуэщ. (Маф1эдз Анатолий – шахмат, шашкэмк1э мастер).

Поделиться: