Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.17
— «Кавказ Р217» автомобиль гъуэгу ухуэныгъэм и ет1уанэ 1ыхьэр йок1уэк1.
— Нэхъыжьхэм я деж волонтер унэт1ыныгъэм зыщегъэужьыным иужь итыну центрым ди щ1ыналъэм лэжьэн щыщ1идзащ.
— Налшык и «Горзеленхоз» 1уэхущ1ап1эм спецтехникэщ1э къы1эрыхьащ.
— Налшык дэт Ткаченко Андрей и ц1эк1э музейм гъэлъэгъуэныгъэу 2 нобэ къыщызэ1уахащ.
— Къэрал куэдым къабгъэдэк1 дзэм къулыкъу щызыщ1эхэу ц1ыху мини 5-м щ1игъу хэтынущ «Арми2019» зэхьэзэхуэхэм.

Поделиться: