Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.15
— 1уащхьэмахуэ районым и «Терскол» жылагъуэм нобэ щызыхуащ1ыж «Эльбрусское кольцо 2019» альпинизмымк1э армэ зэхьэзэхуэхэр.
— Адыр-Су аузым щыхуа альпинистхэм я къэлъыхъуак1уэ яут1ыпщащ 1уащхьэмахуэ къегъэлак1уэ отрядым хэтхэр.
— Нало Заур къыщалъхуа махуэщ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: