Радио КБР 18.00 kab — 2019.06.17
— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек республикэм и Правительствэм хэтхэм, ведомствэхэм я унафэщ1хэм зэ1ущ1э убгъуа ядригъэк1уэк1ащ.
— Терроризмым пэщ1эт лъэпкъ комитетым и Оперативнэ штабым егъэджэныгъэхэр ирегъэк1уэк1.
— «Автомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Тэрч районым ремонт лэжьыгъэхэм щыщ1адзащ.
— «Къэбэрдей-венгер-латин» псалъалъэр щ1эуэ къыдэгъэк1ыжыным теухуа лэжьыгъэр и к1эм зэрынагъэсам щытепсэлъыхь зэхыхьэ щы1энущ.
— «Къэрал уардэм лъап1эныгъэ ин зи1э и кинохэр» жыхуи1э Урысейпсо 1уэхугъуэм КъБ-рри хэтынущ.

Поделиться: