Радио КБР 18.00 kab — 2019.03.21
— КъБ-м и МВД-м и ветеранхэм, а министерствэм и лэжьак1уэхэм фэтэрыщ1эхэм я 1унк1ыбзэхэр щратыж 1уэхугъуэ нобэ щы1ащ.
— КъБ-м щ1ыуэпсхэмрэ экологиемк1э и министерствэм 2018 гъэм щызэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж, мы илъэсым зэлэжьыну 1уэхугъуэхэр щаубзыху зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.
— Мартым и 21-22 махуэхэм ди лъэпкъэгъухэм ягъэлъап1э гъэрэ щ1ырэ зэрызэхэк1ыр.
— Нобэ усыгъэм и дунейпсо махуэщ. (Къаныкъуэ Заринэ – усак1уэ, «Жан» зэгухьэныгъэм и унафэщ1, «Горянкэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ).

Поделиться: