Радио КБР 18.00 kab — 2019.03.20
— КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъахэщ Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я 1этащхьэхэмрэ Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимиррэ.
— «Кавказ Ищхъэрэ федерал округым зегъэужьын» къэрал программэм зэхъуэк1ыныгъэхэр халъхьэ.
— Филологие щ1эныгъэхэм я доктор, профессор, Хэку зауэшхуэм хэта Балъкъэр Борис и фэеплъ пхъэбгъу нобэ Налшык къыщызэ1уахащ. (Шыбзыхъуэ Азэмэт – КъБКъУ-м и ректоратым и чэнджэщэгъу).

Поделиться: