Радио КБР 18.00 kab — 2019.03.19
— Сабйихэр гъэхъужыным епха 1уэхугъуэхэр Парламентым къыща1этащ.
— Егъэджэныгъэм хуэунэт1ауэ республикэм федерал мылъкуу милуан 26 мы гъэм къы1эрыхьэнущ.
— Электроэнергетикэм и зыужьыныгъэм Налшыч щытепсэлъыхьащ.
— «1уащхьэмахуэ» лъэпкъ паркымрэ Налшыч къалэмрэ къэрал программэм хэхуащ.
— Театрым и дунейпсо махуэм ирихьэл1эу КъБ-м 1уэхугъуэ зыбжанэ щек1уэк1ынущ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: