Радио КБР 18.00 kab — 2019.03.06
— Мэкъумэш 1уэхум теухуауэ КъБ-м милуан 110-м щ1игъу къы1эрыхьэнущ.
— КъБКъУ-мрэ Осетие-Ищхъэрэ КъУ-рэ зэдэлэжьэну зэгуры1уащ.
— Бзылъхугъэхэр ягъэлъап1э. Медицинэм илъэс 50 щхьэузыхь хуэзыщ1а, КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э 1энат1эм щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Хьэгъэжей Розэ щагъэлъап1э 1уэхугъуэ нобэ Лэшынкъей щек1уэк1ащ. (Бетыгъуэн Ауес – Дунейпсо Артийскэ комитетым и вице-президент).
— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, Социалист лэжьыгъэм и л1ыхъужь, Горькэм и ц1эк1э РСФСР-м и къэрал саугъэтым и лауреат К1ыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрыхъур гъэлъэп1эным елэжьыну къызэгъэпэщак1уэ комитет зэхашащ.

Поделиться: