Радио КБР 18.00 kab — 2018.12.26
— КъБ-м и жылагъуэ палатэ епл1анэу зэхуашэсыжам и япэ зэ1ущ1эм К1уэк1уэ Казбек хэтащ.
— Къуажэхэм хухах ахъшэр мащ1э дыдэщ.
— КъБ-м и дохутырхэм я ехъул1эныгъэ.
— Илъэсыщ1э псейхэм сабийхэм хуэхьэзырщ.

Поделиться: