home

Радио КБР 18.00 kab – 2021.10.04

04.10.2021 | 18:10
- Оперативнэ штабым и хъыбар. - 1уащхьэмахуэ курортым теухуауэ. - Зи ныбжь хэк1уэтахэр ягъэлъэп1ащ. - Видоекамерэхэр куэду ягъэув. - Спорт хъыбар.