home

Радио КБР 18.00 kab – 2021.09.16

16.09.2021 | 18:20
- Сентябрьм и 16м ирихьэл1эу ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 68 ди республикэм къыщыхагъэк1ащ. - Олимп чемпионкэ Ласицкене Мария и ц1эр зезыхьэ спорт школ Прохладнэ къалэ 1этауэ къыщызэ1уахащ. - «Машыкъуэ 2021» щ1алэгъуалэм форумым хэтыну хуейхэм я заявкэхэр ят хъунущ. - Пщэдей хэхыныгъэхэм щ1едзэ. Сентябрьм и 17-19 махуэхэм Урысейм хэхыныгъэ зэмыл1эужьыгъуэхэу 450 щы1энущ. - Мы махуэхэм КЪБКъУ-м 1уащхьэмахуэ лъапэ щи1э хэщ1ап1эм -медицинэмк1э дунейпсо конференц щок1уэк1. - Урысейм и щ1ыналъэхэм машынэщ1эхэр къы1эрыхьэнущ.