Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.03
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм я упщ1эхэм жэуап щрит линие зэ1уха нобэ ек1уэк1ащ. (Къарэ Ратмир – республикэ щ1алэгъуалэ центрым и лэжьак1уэ).
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 87-рэ къахутащ.
— Шэджэм «Долина Кавказа» псэуп1э комплексым щыпсэухэм я сабийхэр а щ1ып1эм пэгъунэгъуу щаухуэ школым ягъэк1уэфынущ.

Поделиться: