Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.21
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм я упщ1эхэм жэуап щритыну линие зэ1уха июлым и 29-м щы1энущ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 75-рэ къахутащ.
— Зи узыншагъэк1э гуныкъуэгъуэ зи1э ц1ык1ухэм ябгъэдэлъ зэф1эк1ыр на1уэ щащ1ын утыку къыщызэрагъэпэщауэ щолажьэ ВГТРК-м и къудамэу КъБ-м щы1эм.
— «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Къып Мухьэмэд и ц1эр зезыхьэ гъуазджэхэмк1э сабий школым корпусыщ1э къыпащ1ыхь.

Поделиться: