Радио КБР 18.00 kab – 2021.02.25
— Парламентым и чэзу зэ1ущ1э щы1ащ.
— Бэрбэч Хьэт1ут1э къыщалъхуа махуэщ.
— Оперативнэ штабым и хъыбар.
— Бэхъсэн къалэ администрацэм илэжьар къипщытэжащ.
— Школак1уэхэм 1эщ1агъэхэм хагъэгъуазэ.

Поделиться: