Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.27
— Республикэм и муниципальнэ район, къалэ округхэм къабгъэдэк1 анэ быныф1эхэм видеоконференсвязыр къигъэсэбэпу захуигъэзащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 92-рэ къахутащ.
— Хабзэхъумэхэм зэхагъэк1 Налшык дэт ет1уанэ лицейм къыщыхъуа зэныкъуэкъур.
— Сэлэт мыц1ыхум и махуэм теухуа 1уэхугъуэхэр КъБ-м щек1уэк1ынущ.
— Ноябрым и иужьрей тхьэмахуэр анэм и махуэщ. (Кхъуэ1уфэ Мадинэ – «Анэм и щ1ыхь» медалыр зратахэм ящыщ анэ быныф1э).

Поделиться: