Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.26
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 90 къахутащ.
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек нобэ 1ущ1ащ еджак1уэхэм я Урысейпсо зэпеуэм щытек1уа ныбжьыщ1эхэм.
— КъБ-м щэнхабзэмк1э и министерствэм республикэ зэпеуэу 3-м кърик1уахэр нобэ щызэхалъхьэжащ. (Мэремыкъуэ Элеонорэ- КъБ-м щэнхабзэмк1э и министерствэм и лэжьак1уэ).

Поделиться: