Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.20
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэр къыхуриджэщ «урысейпсо зэпеуэ вкусы россии зыф1аща 1э 1этым нэхъ жыджэру хэтыну.
— Къэрал думэм и депутат Марьяш Иринэ мэкъумэшыщ1э куэдым зыхуагъазэ зытелажьэ щ1ым теуахуэ къалъыкъуэк1 лъэпощхьэпохэм къыхэк1ыу.
— Адыгэ поэзием и лъабжьэр зыгъэт1ылъа, абы и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщ1а, адыгэ усэбзэр зытет лъагъуэм тезышахэм ящыщ зы К1уащ Бет1ал къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэл1эу ноябрым и 22-м сыхьэт 12-м щ1идзэу и кхъащхьэм деж пэк1у щек1уэк1ынущ.
— Ковид 19 вирусыр къеуэл1ауэ республикэм иужьрей жэщ махуэм иджыри ц1ыху 90 къыщахутащ.

Поделиться: