Радио КБР 18.00 kab – 2020.10.22
— К1уэк1уэ Казбек эпидемиологие щытык1эр зыхуэдэр зригъэщ1ащ.
— Сымаджэхэм я бжыгъэр 95-к1э хэхъуащ.
— Зи ныбжь хэк1уэтахэм я 1уэху зэрыдэк1ын кърахуэк1.
— Уи щ1эныгъэр хэбгъахъуэнумэ.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: