Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.14
— Нобэ Куржы-Абхъаз зауэм хэк1уэдахэм я фэеплъ махуэщ.
— Экономикэм зегъэужьынымк1э министерствэм илэжьар къипщытэжащ.
— Мэзкуу щыщ эпидемиолгхэр Налшыч щы1ащ.
— Коронавирусым теухуауэ.
— Гъэ еджэгъуэщ1эм зыхуагъэхьэзыр.

Поделиться: