Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.07
— Нобэ хуэдэ махуэм 1942 гъэм КъБ-м зауэ щытык1э щагъэувауэ щытащ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 15 къахутащ.
— Хэку зауэшхуэм и ветеран Кобылкин Иван нобэ и юбилейщ.
— «Мэшыкъуэ 2020» Кавказ Ищхъэрэ щ1алэгъуалэ форумым хэтхэр нобэ щегъэжьауэ ирагъаджэ.
— «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Дзэлыкъуэ районым Шордакъ, Светловодское жылагъуэхэм щэнхабзэмк1э унэхэр ремонт щащ1.

Поделиться: