Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.03
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 16 къахутащ.
— УФ-м и Президентым 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э я лэжьыгъэм пэрыту коронавирус уз зэрыц1алэ къызэуэл1а дохутырхэм социальнэ мылъку дэ1эпыкъуныгъэ иратынущ.
— Бахъсэн куейм егъджэныгъэ лъэпкъ проектым ипкъ итк1э школищым и спортзалхэр къыщагъэщ1эрэщ1эж.
— КъБ-м и ц1ыхубэ артист, къэрал зэхуаку симфоническэ оркестр «Таврический» и унафэщ1 ик1и дирижер нэхъыщхьэ Голиков Михаил сентябрым Налшык концерт щитыну зегъэхьэзыр.
— КъБ-м мы илъэсым зэ1узэпэщ ящ1ынущ щ1ыналъэ мыхьэнэ зи1э автомобиль гъуэгуу км 95-м щ1игъу.
— Нобэ сыхьэт 11-м МЧС хъыбар къа1эрыхьащ 1уащхьэмахуэлъапэ Адыр су аузым мэзкуу щыщ турист гупым дэ1эпыкъуныгъэ зэрыхуэныкъуэмк1э.

Поделиться: