Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.03
— УФ-м промышленостымрэ сату 1уэхухэмк1э и министр Мантуров Денис лэжьыгъэ 1уэхук1э КъБ-м щы1эщ.
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 48 къыхэхъуащ
— Кавказ автомобиль гъуэгубгум Бахъсэн къалэ деж лэжьак1уэхэм 1уащхьэ къащагъуэтащ.
— Коронавирусым пэщ1эт дохутырхэр зыщ1агъэкъуэну Урысей Правительствэм сом миларди 7рэ ныкъуэ бюджетым къыхигъэк1ащ. Ахъшэр медицинэ.
— Бэхъсэныпсым хэхуа машынэр нобэ къагъуэтыжащ , — дегъащ1э МЧСм
— Республикэм к1эрт1оф къат1ыжын щыщ1адзащ, дегъащ1э мэкъумэш хозяйствэмк1э министертсвэм.

Поделиться: