Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.26
— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэлIэу коронавирус уз къызэуэлIахэр псори зэхэту цIыху мини 4-рэ 791-рэ мэхъу.
— «Псы къабзэ» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ КъБ-м 2020-2022 гъэхэм федеральнэ субсидие къыIэрыхьэнущ.
— УФ-м и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Iэ Iэтыр хабзэм тету егъэкIуэкIыным теухуауэ КъБ-м и Прокуратурэм пIэщIэгъуэ линие щолажьэ.
— «Aвтомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» лъэпкъ проектыр зэрагъэзащIэм теухуауэ.
— Курыт еджапIэ къэзуххэм хуащI гуфIэгъуэ пшыхьыр ди къэралым онлайн жыпхъэм иту пщэдей щекIуэкIынущ.

Поделиться: